Capasitor 12uf 220V philips

Capasitor Philips 12uf 220v

Description

Capasitor Philips 12uf 220v